29/03/2023


California Department of Fish and Wildlife (CDFW) มีความยินดีที่จะประกาศการเปิดสำนักงานขายใบอนุญาตหลายแห่งอีกครั้งหลังจากปิดทำการในปี 2020 เพื่อช่วยหยุดการแพร่กระจายของ COVID-19

นักล่า นักตกปลา และประชาชนทั่วไปสามารถเยี่ยมชมสำนักงานขาย CDFW เหล่านี้อีกครั้งเพื่อซื้อใบอนุญาตล่าสัตว์และตกปลา ป้ายชื่อ บัตรรายงาน ใบสมัครล่าสัตว์ ใบผ่านแดน Warden Stamps และข้อเสนออื่นๆ ของ CDFW ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมตอบคำถามด้วยตัวเองอีกครั้ง

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 89 =

Site content is protected.